ترفند سودجویان

دوشنبه 25 شهریور 1398 807 بازدید کننده گروه دسته بندی نشدهنظر به اینکه برخی افراد سودجو جهت کاهش غیرواقعی قیمت پرینتراقدام به تعویض کارتریج های اصلی پرینتر با کارتریج های تقلبی کرده اند لذا هنگام خرید از اصلی بودن کارتریج اطمینان حاصل فرمایید.