واژه راژمان

چهار شنبه 23 مرداد 1398 1140 بازدید کننده گروه دسته بندی نشدهراژمان به معنی: سامانه، سیستم

"راژمان" از راژ، از اوستایی -raz، فارسی باستان -rad "آراستن، نظم دادن" + پسوند اسم‌ساز -مان که در واژه‌های سازمان، ساختمان، زایمان، چایمان و دیگرها به کار رفته. این واژهای اوستایی و فارسی باستان همریشه‌اند با سانسکریت -raj "فرمان راندن، اداره کردن، هدایت کردن"، یونانی oregein "گستردن"، لاتین rego "راه بردن"، هندو‌اروپایی نخستین -reg* "راست رفتن، راست کردن". در فارسی نوین شمار بسیاری واژه از -raz و -rad می‌آیند: راست، آراستن، راشت (افراشتن)، رج، رژ، رژه، رده، راده، ردیف؟، (در قُمی) رچ rec "ردیف، رده،" (در لری) رزگ rezg "ردیف، صف"، ریس، ریسه، رسته، رای (در آرایش، رایانه، رایانگر)، و دیگرها